Avklaringer

Sist oppdatert: 01.11.2021

Søknadsfristen for kompensasjonsordningen for utgifter til innreisekarantene var 31.10.2021. Det er derfor ikke lenger mulig å søke om kompensasjon.

Midlertidig tilskuddsordning for foretak med utgifter til innreisekarantene ved bruk av arbeidskraft fra utlandet reguleres av:

Avklaringene er gruppert etter paragrafer i loven/forskriften.

Lov om midl. tilskuddsordning for foretak med utgifter til innreisekarantene ved bruk av arbeidskraft fra utlandet

§ 5 første ledd bokstav d punkt i. Vilkår for tilskudd

Avklaring 2. juni 2021 – Arbeids- eller oppdragstakere som er unntatt innreisekarantene i arbeidstiden

Det kan søkes om kompensasjon for arbeids- og oppdragstakere som er unntatt karantene i arbeidstiden, men som har vært i innreisekarantene etter covid-19-forskriften utenfor arbeidstid.  Dette gjelder blant annet svensker og finner som er unntatt karantene i arbeidstiden etter covid-19-forskriften § 6 bokstav b og personer i samfunnskritiske funksjoner som er unntatt karantene i arbeidstiden etter å ha testet negativt tidligst dag tre etter § 6 bokstav e.


Forskrift til utfylling og gjennomføring av lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med utgifter til innreisekarantene ved bruk av arbeidskraft fra utlandet

Kapittel 2. Vilkår for tilskudd

§ 2-2 vilkåret om at foretaket har merkostnader knyttet til innreisekarantene

Avklaring 11. mai 2021 – Bistand til utfylling av søknad

Kostnaden knyttet til bistand med å fylle ut søknad om tilskudd regnes ikke som merkostnad etter forskriften.

Avklaring 02. september 2021 – Testing som utføres før man ankommer Norge

Kostnader til testing før ankomst til Norge kan ikke tas med som merkostnad. Testing er nødvendig for å komme inn i Norge, jf. covid-19-forskriften § 4a. Kostnadene er derfor ikke knyttet til gjennomføringen av innreisekarantene, men en forutsetning for at man kan få anledning til å gjennomføre innreisekarantene.

§ 2-3 første ledd. Vilkår knyttet til avviklingen av innreisekarantene som foretaket må oppfylle

Avklaring 02. september 2021 – Rett til å søke om tilskudd der det oppdages avvik på angitt karantenested

Det kan ikke søkes om tilskudd for arbeids- eller oppdragstakere som ikke har gjennomført innreisekarantenen i tråd med bestemmelsene i covid-19 forskriften eller annen forskrift med hjemmel i smittevernloven. Hvis dette bare gjelder noen av arbeids- eller oppdragstakerne på et karantenested, kan foretaket søke om tilskudd for de personene som har gjennomført innreisekarantenen etter gjeldende regler.

§ 2-7 første ledd bokstav a. Ytterligere vilkår

Avklaring 11. mai 2021 – Betaling av restanser

Skatter, avgifter og forskuddstrekk som forfalt før 29. februar 2020 må være betalt i sin helhet senest innen søknadstidspunktet. Når det er inngått betalingsavtaler knyttet til krav som forfalt før 29.02.2020, må disse også være betalt i sin helhet.

Kapittel 3. Tilskuddets størrelse

§ 3-1 første ledd. Beregning av tilskudd

Avklaring 11. mai 2021 – Beregning av karantenedøgn

Det skal legges inn dato fra og med innreisedag og til og med dag for slutt på karantenen. Kommer arbeidstaker til Norge 1. januar 2021 og er ferdig med karantene 2. januar 2021 vil dette regnes som to karantenedøgn.