Kontrollhandlinger – bekreftelse i forbindelse med søknad om tilskudd fra kompensasjonsordning for innreisekarantene

Søknadsfristen for kompensasjonsordningen for utgifter til innreisekarantene var 31.10.2021. Det er derfor ikke lenger mulig å søke om kompensasjon.

Kontrollhandlingene skal utføres av revisor eller autorisert regnskapsfører. Gjelder midlertidig tilskuddsordning for foretak med utgifter til innreisekarantene ved bruk av arbeidskraft fra utlandet.

Regelverket for ordningen er fastsatt i:

Revisor eller autorisert regnskapsfører skal bekrefte innhold i søknaden, jf. forskriftens § 5-5. Brønnøysundregistrene er tilskuddsmyndighet og fastsetter krav til kontrollhandlinger som revisor eller autorisert regnskapsfører skal utføre i forbindelse med bekreftelse av opplysningene. Forskriften § 5-6 og søknadsskjemaet angir hvilke opplysninger som skal gis i søknaden.

Kontrollhandlinger

Kontrollhandling dokumentasjon for perioden jf. forskriften § 5-5 første ledd

 • Innhent oppstillingen som dokumenterer merkostnadene som ligger til grunn for søknaden og kontroller at den inneholder de opplysningene som kreves etter forskriften § 5-6 første ledd og oppfyller kravene til oppstilling som må foreligge hos søker (lenke til oppstilling).
 • Innhent oppstillingen over de arbeids- og oppdragstakere som det søkes om tilskudd for og kontroller at den inneholder de opplysningene som kreves etter forskriften § 5-6 annet ledd og oppfyller kravene til oppstilling som må foreligge hos søker (lenke til oppstilling).
 • For tilskuddsperiodene november – desember 2020 og januar – februar 2021: Innhent oppstillingen som dokumenterer hvilke innkvarteringssteder som har blitt brukt for å gjennomføre innreisekarantene som dekkes av søknaden og kontroller at den inneholder de opplysningene som kreves etter forskriften § 5-6 tredje ledd og oppfyller kravene til oppstilling som må foreligge hos søker (lenke til oppstilling).

Kontrollhandlinger som bekrefter opplysningene om merkostnader i tilskuddsperioden, jf. forskriften § 5-5 andre ledd bokstav a

Ta utgangspunkt i oppstillingen som dokumenterer merkostnadene, samt relevant regnskapsmateriale som ligger til grunn for søknaden.

 • Kontroller at summen av merkostnadene stemmer med beløpet som er oppgitt i søknaden.
 • Vurder, ut fra de opplysningene som er gitt i oppstillingen, om det er sannsynlig at kostnadene er knyttet til gjennomføringen av innreisekarantene.

Ta et tilfeldig utvalg på 10 bilag mv. som underbygger merkostnadene og kontroller at kostnadene:

 • Gjelder tilskuddsperioden
  • Er knyttet til enten gjennomføringen av innreisekarantene eller følger direkte av tilpasninger foretaket har gjort for å overholde innreisekarantenebestemmelsene
  • Går utover kostnader foretaket normalt ville hatt som følge av bruk av utenlandsk eller annen tilreisende arbeidskraft
  • Ikke inkluderer lønnskostnader til arbeids- eller oppdragstakere i innreisekarantene

Kontrollhandling som bekrefter arbeids- og/eller oppdragstakeres identitet, at rapporteringer av ansatte og oppdragstakere er gjennomført og start- og sluttdato for innreisekaranteneperioden(e) i tilskuddsperioden det søkes for jf. forskriften § 5-5 andre ledd bokstav b og § 5-5 tredje ledd bokstav b

 • Kontroller at antall personer i søknaden stemmer med antall i oppstillingen.

Foreta et tilfeldig utvalg som totalt utgjør 5 arbeidstakere og/eller oppdragstakere i søknaden. Dersom det er flere enn 70 arbeidstakere og/eller oppdragstakere det søkes for, gjør et tilfeldig utvalg på 10 arbeidstakere og/eller oppdragstakere i søknaden. Dersom det er flere enn 150 arbeidstakere og/eller oppdragstakere det søkes for, gjør et tilfeldig utvalg på 20 arbeidstakere og/eller oppdragstakere i søknaden.

For disse:

 • Kontroller at dokumentasjon av startdato og sluttdato for pålagt innreisekarantene samsvarer med oppgitte tidspunkt angitt i søknaden. 
 • For arbeidstakere i søkerselskapet: Kontroller at det er samsvar mellom informasjon om navn og fødselsnummer/d-nummer ev. internasjonalt identitetsnummer i oppstilling, levert a-melding, eventuelt «arbeidstakeroversikt» fra Oppdrags- og arbeidsforholdsregisteret, og utfylt søknad.
 • For oppdragstakere (arbeidstakere) i utenlandske foretak: Kontroller at det er samsvar mellom informasjon om navn og fødselsnummer/d-nummer/ev. internasjonalt identifikasjonsnummer i oppstilling, «arbeidstakeroversikt» fra Oppdrags- og arbeidsforholdsregisteret og utfylt søknad.
 • For oppdragstakere (arbeidstakere) i norske foretak: Kontroller at det er samsvar mellom informasjon om navn og fødselsnummer/d-nummer ev. internasjonalt identitetsnummer i oppstilling, «utskrift over arbeidsforhold» fra NAV og utfylt søknad.
 • For oppdragstakere som er selvstendig næringsdrivende uten ansatte: Kontroller at det er samsvar mellom innehavers fødselsnummer/d‑nummer oppgitt i oppstillingen og søknaden.
 • For arbeids-/oppdragstakere på norskregistrert skip: Kontroller at det er samsvar mellom informasjon om navn og fødselsnummer/d-nummer/internasjonalt identifikasjonsnummer/nasjonalt identitetsnummer i oppstillingen, mannskapsliste og utfylt søknad.

Kontrollhandling som bekrefter at nødvendige opplysninger om innkvarteringslokaler er angitt jf. forskriften § 5-5 andre ledd bokstav b

 • Kontroller at det er angitt adresse til innkvarteringslokale for samtlige arbeidstakere/oppdragstakere som er oppført i oppstillingen.

Dersom søknaden gjelder tilskuddsperiode november – desember 2020 eller januar – februar 2021: Gjør et utvalg på inntil 5 karantenesteder oppgitt i søknadsskjema. For disse fem:

 • Kontroller at adressene for karantenestedene er godkjent som innkvarteringssted av Arbeidstilsynet. Karantenestedet regnes som godkjent selv om godkjenningen har skjedd i ettertid.
 • Dersom noen av karantenestedene/innkvarteringsstedene ikke er godkjent (ikke finnes i Innkvarteringsregisteret), kontroller at det i oppstillingen foreligger plantegninger med forklaring og inndeling av rom.

Kontrollhandling som bekrefter at foretaket har ansatte jf. forskriften §5-5 tredje ledd bokstav a

For foretak som har angitt i søknaden at de har ansatte

 • Kontroller at en a-melding i tilskuddsperioden det søkes for viser at det er utbetalt lønn.

For enkeltpersonforetak og ansvarlig selskap som ikke har ansatte:

 • Søkeren er et ansvarlig selskap (ANS, DA eller partrederi) som har angitt i søknaden at inntekt fra foretaket er hovedinntektskilde for minst en personlig deltaker:
  • Hovedinntektskilde 2019 eller 2020: Innhent skattemelding fra deltakeren som har inntekt fra foretaket som hovedinntektskilde og kontroller at den viser at inntekten fra det ansvarlige selskapet utgjorde minst 50 % av personinntekten for 2019 eller 2020, eller
  • Hovedinntektskilde i tilskuddsperioden det søkes for: Be deltakeren innhente «Mine inntekter og arbeidsforhold» fra Skatteetaten for tilskuddsperioden det søkes for, og kontroller at bokført arbeidsgodtgjørelse til deltakeren utgjorde minst 50 % av personinntekten i perioden.
 • Søkeren er et enkeltpersonforetak som har angitt i søknaden at inntekt fra foretaket er hovedinntektskilde for innehaveren:
  • Hovedinntektskilde i 2019 eller 2020: Innhent innehaverens skattemelding for 2019 eller 2020 og kontroller at den viser at inntekten fra foretaket utgjorde minst 50 % av personinntekten, eller
  • Hovedinntektskilde i tilskuddsperioden det søkes for: Be innehaver innhente «Mine inntekter og arbeidsforhold» fra Skatteetaten for tilskuddsperioden det søkes for, og kontroller at bokført driftsresultat utgjorde minst 50 % av personinntekten i perioden. Som erstatning for bokført driftsresultat kan fullverdig personinntektsberegning benyttes.

Betalte skatter, avgifter og forskuddstrekk forfalt før 29. februar 2020 jf. forskriften § 5-5 tredje ledd bokstav c

 • Kontroller foretakets dokumentasjon på at de har betalt skatter, avgifter og forskuddstrekk forfalt før 29. februar 2020.

Levert skattemelding for merverdiavgift med leveringsfrist innen utløpet av tilskuddsperioden er levert jf. forskriften § 5-5 tredje ledd bokstav c

 • Kontroller foretakets dokumentasjon på at skattemelding for merverdiavgift for 2019 med leveringsfrist innen utløpet av tilskuddsperioden er levert.

Oppfølging hvis det er avdekket feil

Revisor eller autorisert regnskapsfører kan bare avgi sin bekreftelse dersom kontrollhandlingene ikke har avdekket feil. Hvis en kontrollhandling har avdekket feil, må foretaket korrigere feilen i søknaden. Kontrollhandlingen på den aktuelle posten må utføres på nytt.

Bekreftelse kan heller ikke avgis hvis revisoren eller regnskapsføreren har kjennskap til at søkeren for øvrig har gitt uriktige opplysninger i søknaden.

Bekreftelse

Bekreftelse avgis ved å signere på skjema «Kompensasjonsordning for innreisekarantene» i Altinn. Ved signeringen avgir revisor eller autorisert regnskapsfører følgende bekreftelse:

Vi har gjennomført de spesifiserte kontrollhandlingene som følger av tilskuddsmyndighetenes kontrollhandlinger som revisor eller autorisert regnskapsfører skal utføre i forbindelse med bekreftelse av opplysningene i søknad om tilskudd for foretak med utgifter til innreisekarantene ved bruk av arbeidskraft fra utlandet. Kontrollhandlingene ble utført for å bekrefte innhold i søknaden, jf. forskriften § 5-5.

Våre handlinger har ikke avdekket feil.

Vi har for øvrig ikke kjennskap til at det er gitt uriktige opplysninger i søknaden.

Vår bekreftelse er utelukkende utarbeidet for å bekrefte innhold i søknaden til bruk for tilskuddsmyndigheten, jf. Forskrift til utfylling og gjennomføring av lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med utgifter til innreisekarantene ved bruk av arbeidskraft fra utlandet § 5-5, og er derfor ikke egnet til andre formål.