Slik klager dere på et vedtak

Når søknaden er behandlet vil foretaket motta vedtaket i sin postboks i Altinn. Her står det om foretaket har fått tilskudd og tilskuddets størrelse. Dersom foretaket ikke har fått tilskudd, vil grunnen til dette fremgå av vedtaket. Dere har rett til å klage på vedtaket dere har fått.

Hvem kan klage

Søker har rett til å klage.

Hva kan dere klage på?

Klage er riktig fremgangsmåte hvis du mener vi har beregnet selve tilskuddet feil ut fra opplysningene du har sendt inn, hvis du ellers mener vi har basert oss på andre fakta som er feil, eller hvis du mener vi har begått saksbehandlingsfeil.

Frist for å klage

Klagen må sendes innen tre – 3 – uker, og begynner å løpe fra tidspunktet man ble klar over vedtaket, jf. forvaltningsloven § 29.  Det vil si fra dere mottok vedtaket i Altinn.

Hvis dere sender klagen senere enn tre uker, blir klagen vanligvis avvist. I noen spesielle tilfeller kan vi imidlertid behandle klagen selv om den kommer for sent.

Klagen kan uansett ikke behandles hvis det er gått mer enn ett år etter at vedtaket ble fattet.

Hva skal være med i klagen

Klagen må inneholde opplysninger om:

  • Hvilket vedtak dere klager på
    Oppgi saksnummeret og tilskuddsnummeret som står øverst til høyre i vedtaksbrevet.
  • Hvorfor klager dere på dette vedtaket
    Skriv begrunnelsen for å klage. Ta med alle opplysninger og dokumentasjon som dere mener kan ha betydning for vurdering av klagen.
  • Hvilke endringer dere ønsker

Hvem sender du klagen til?

Det er Nærings- og fiskeridepartementet som er klageinstans, men alle klager skal likevel sendes direkte til Brønnøysundregistrene. Enten via post til Kompensasjonsordningen for Innreisekarantene ,
8910 BRØNNØYSUND eller via e-post firmapost@brreg.no

Brønnøysundregistrene vil først behandle klagen. Hvis vi kommer til at klagen ikke kan gis medhold, vil vi videresende den til Nærings- og Fiskeridepartementet, for endelig avgjørelse.

Hvor finner jeg reglene om klage?

Klagebehandlingen reguleres av forvaltningsloven kapittel 6.