Hva betyr begrepene

Dette er betydningene av de viktigste begrepene knyttet til ordningen.

Tilskuddsperiode

Perioden et foretak kan søke om tilskudd for. Tilskuddsperiodene er som følger:

Tilskuddsperiode 1: November – desember 2020
Tilskuddsperiode 2: Januar – februar 2021
Tilskuddsperiode 3: Mars – april 2021

Tildelingsdato

Datoen når en støttegiver vedtar en støttetildeling.

Tilskuddsbeløp

Beløpet en tilskuddsmottaker har rett på etter vedtak fra offentlig organ som tildeler tilskudd.

Merkostnad for innreisekarantene

Kostnader utover normale kostnader et foretak har i tilskuddsperioden, som er knyttet til gjennomføringen av innreisekarantene.

Merkostnader gjelder kostnader som

  • Går utover kostnader foretaket normalt ville hatt som følge av bruk av utenlandsk eller annen tilreisende arbeidskraft.
  • Følger direkte av tilpasninger foretaket har gjort for å overholde innreisekarantenebestemmelsene etter smittevernloven eller forskrift med hjemmel i smittevernloven.

Indirekte tap som følge av karantenereglene, som tapt produksjon, dekkes ikke. Lønnskostnader til arbeids- eller oppdragstakere i innreisekarantene dekkes heller ikke.

Døgnsats

Beløpet som en tilskuddsmottaker får per døgn for en arbeidstaker eller oppdragstaker i innreisekarantene.

Tilskuddsmottaker kan få maks 1000 kr per døgn per arbeidstaker eller oppdragstaker. Tilskuddet kan likevel ikke overstige tilskuddsmottakers merkostnader.

Karantenedøgn

Summen av antall døgn det er gitt tilskudd for.

Karanteneperiode

Perioden arbeidstakere og oppdragstakere det søkes tilskudd for har vært i innreisekarantene. Angis fra dato til og med dato. En person kan ha hatt mer enn én karanteneperiode innenfor samme tilskuddsperiode.

Antall personer

Sum antall arbeidstakere og oppdragstakere det søkes tilskudd for.

Arbeidstaker

Fysisk person som arbeider for lønn eller annen godtgjørelse i eller utenfor en annens tjeneste.

Med «i eller utenfor en annens tjeneste» menes arbeidstakere eller frilansere etter folketrygdloven.

Oppdragstaker

Fysisk person som er arbeidstaker for et annet foretak enn tilskuddsmottaker, men som utfører arbeid eller oppdrag for tilskuddsmottaker i henhold til avtale.

Som oppdragstaker anses også selvstendig næringsdrivende etter folketrygdloven § 1-10 som ikke har ansatte.

Karantenested

Adressen en person oppholder seg i karanteneperioden.

Bekreftet av

Revisor eller regnskapsfører som bekrefter opplysninger i en søknad.

Refusjonsbeløp

Beløpet søkeren får refundert i forbindelse med kostnad for bekreftelse.

Tilskuddsnummer

Tilskuddsnummeret er tilskuddets identifikator fra saksbehandlingssystemet til Brønnøysundregistrene.

Foretaket inngår i konsern

Et konsern må enten søke samlet for konsernet, eller konsernmedlemmene hver for seg. Det er ikke mulig å kombinere disse alternativene innenfor en tilskuddsperiode. Ansvarlig foretak i konsernet oppgis i søknaden.

Ansvarlig foretak i konsern

Det foretaket i konsernet som er ansvarlig for å opplyse om konsernets eierstruktur og konsernets øvrige innsendte opplysninger.

Det må oppgis et ansvarlig foretak hvis

  • Et konsern søker om tilskudd samlet
  • Et foretak som søker om tilskudd inngår i et konsern

Konsern

To eller flere juridiske personer som reelt utgjør en enhet ved at morselskap har bestemmende innflytelse over et eller flere datterselskap.