Konsern

Søknadsfristen for kompensasjonsordningen for utgifter til innreisekarantene var 31.10.2021. Det er derfor ikke lenger mulig å søke om kompensasjon.

Med «konsern» menes i denne sammenheng et morselskap sammen med ett eller flere datterselskap. Et foretak er morselskap når det eier så mange aksjer eller andeler i et annet foretak at det representerer mer enn 50 prosent av stemmene i det andre foretaket. Det andre foretaket anses som datterselskap.

Et foretak der ett datterselskap alene eller sammen med morselskapet og/eller ett eller flere andre datterselskap eier så mange aksjer eller andeler at de til sammen representerer mer enn 50 prosent av stemmene i foretaket, anses også som datterselskap.

Konsern må utpeke et foretak som er ansvarlig for å opplyse om konsernets eierstruktur og konsernets øvrige innsendte opplysninger. Det må utpekes en kontaktperson i det ansvarlige foretaket.

Foretak som inngår i konsern, kan enten søke hver for seg, eller samlet. I søknaden skal foretaket opplyse om at det inngår i et konsern, og hvilket foretak i konsernet som er ansvarlig. Samtlige søknader fra foretak i konsernet må oppgi samme ansvarlige foretak.

Konsolidert konsernsøknad

Et konsern kan velge å søke samlet som om konsernet var ett foretak. Ved slik søknad skal konsernets merkostnader ta utgangspunkt i en konsolidert oppstilling for foretakene som omfattes av konsernsøknaden. Kravene om lovlig aktivitet, ikke være under konkursbehandling, og ha innbetalt skatter, avgifter og forskuddstrekk, levert skattemelding og årsregnskap, ha bankkonto som fremkommer av bankenes felles konto- og adresseregister og at person med ledende rolle i foretaket ikke kan være ilagt konkurskarantene må være oppfylt for hvert av foretakene i den norske delen av konsernet som omfattes av søknaden.

Dersom det i perioden etter 1. november 2020 fattes vedtak om alvorlige brudd på smittevernbestemmelser eller arbeidsmiljøloven for et eller flere av foretakene omfattet av konsernsøknaden, kan retten til tilskudd for enkelte eller samtlige søknadsperioder bortfalle.

Foretaket som søker på vegne av konsernet er ansvarlig for opplysningene som gis i søknaden. Foretaket må innhente samtykke fra alle foretakene som inngår i konsernsøknaden. Samtykke og signering av søknad kan gis av personer som er berettiget til å søke om støtte på vegne av foretaket.

Beløpsgrenser og reglene om at tilskuddet ikke kan overstige foretakets merkostnader til karantene gjelder tilsvarende som om konsernet var ett foretak.

Det ansvarlige foretaket skal oppbevare dokumentasjonen som danner grunnlaget for søknaden.