Merkostnader

Dette er kostnader du kan ta med i søknaden:

Det kan søkes om tilskudd for deler av merkostnader foretaket har hatt ved å sørge for egnet innkvartering for arbeids- eller oppdragstakere i innreisekarantene.

Med merkostnader menes kostnader som:

1 – er direkte knyttet til gjennomføringen av innreisekarantene:

At kostnadene er direkte knyttet til gjennomføringen av innreisekarantene innebærer at ordningen dekker kostnader knyttet til den praktiske gjennomføringen av karanteneoppholdet.

Dette kan for eksempel være:

  • leie av egnet innkvartering
  • diettkostnader 
  • kostnader knyttet til testing i løpet av karanteneoppholdet
  • lønnskostnader knyttet til økt administrasjon eller renhold

Indirekte tap som følge av karantenereglene, som tapt produksjon, dekkes ikke. Lønnskostnader til arbeids- eller oppdragstakere i innreisekarantene dekkes heller ikke.

2 – overstiger kostnader foretaket normalt ville hatt som følge av bruk av utenlandsk eller annen tilreisende arbeidskraft

Kostnader foretaket uansett ville ha hatt ved bruk av arbeidskraft fra utlandet skal ikke inkluderes i merkostnadene. Dette innebærer at eksempelvis kostnader knyttet til kost og losji for arbeids- eller oppdragstakere som ikke er i karantene og/eller ordinære kostnader knyttet til transport, ikke kan tas med.

3 – følger direkte av tilpasninger foretaket har gjort for å overholde innreisebestemmelsene etter smittevernloven eller med hjemmel i smittevernloven

Dette innebærer at det er tilpasninger til de formelle bestemmelsene som skal kompenseres. Kostnadene skal knyttes direkte til overholdelsen av disse bestemmelsene.

Avskrivninger knyttet til oppgradering av brakker som er gjennomført for å tilfredsstille myndighetspålagte krav til innkvartering (for eksempel krav til enerom, eget bad etc.), og som kan periodiseres innenfor tilskuddsperioden, vil kunne regnes som en merkostnad.

For hver enkelt kostnad må du gjøre en vurdering av om kostnadene i sin helhet kvalifiserer for tilskudd, eller om de må justeres. For eksempel kan du bare føre opp den delen av kostnaden som hører til perioden du søker tilskudd for. 

Før du søker må du lage en oppstilling som underbygger de tallene og beregningene som ligger til grunn for søknaden.

  • Lag en oversikt over foretakets merkostnader knyttet til innreisekarantene i perioden du søker tilskudd for.
  • Finn frem kontrakter og fakturaer slik at du har oversikt over kostnadene og hvor disse er dokumentert.
  • Dersom foretaket har hatt merkostnader knyttet til oppgradering for å tilfredsstille myndighetspålagte krav til innkvartering (for eksempel krav til enerom, eget bad etc.), må du lage en oppstilling av avskrivningen for tilskuddsperioden. 

Eksempel på oppstilling som viser merkostnader

Merkostnader foretaket har hatt denne perioden (for eksempel november og desember 2020)

Type merkostnaderBeløp Forklaring til postenHenvisning
Husleie for karantenelokaler40 000Spesifiserte merkostnader til husleie – leie av innkvartering knyttet til innreisekarantene, periodisert for tilskuddsperiodeBilag 23
Innboforsikring av lokalet2 000Faktura fra forsikringsselskapet, periodisert for riktig tilskuddsperiodeBilag 48
Internett i karantenelokalet2 500Merkostnad i henhold til faktura fra internettleverandør, periodisert for tilskuddsperiode.Bilag 103
Catering til arbeidstakere i innreisekarantene11 000Fakturaer fra cateringsselskapet for aktuell tilskuddsperiodeBilag 123, 133 og 189
Avskrivning – oppgradering av brakker5 000Oppstilling over kostnader til oppgradering av brakker, avskrivningssats og periodeBilag 190
Lønnskostnader/honorar til renholder av lokaler brukt til innreisekarantene3 000Faktura fra renholdsbyrå korrigert for kostnader som ville påløpt uavhengig av innreisekaranteneBilag 203
Sum merkostnader63 500