Disse foretakene kan få tilskudd

Søknadsfristen for kompensasjonsordningen for utgifter til innreisekarantene var 31.10.2021. Det er derfor ikke lenger mulig å søke om kompensasjon.

For å finne ut om foretaket oppfyller kravene til å søke tilskudd, kan du svare på noen spørsmål eller lese kravene under.


Foretaket kan få tilskudd dersom det innfrir alle disse kravene:

Foretaket må være skattepliktig til Norge, jf. skatteloven § 2-2 første ledd, eller deltakerne i foretaket må være skattepliktig til Norge for selskapets inntekter, jf. skatteloven § 2-2 tredje ledd. Ordningen omfatter også tilfeller der foretaket eller foretakets eier skattlegges i Norge for virksomhet her jf. skatteloven § 2-3 første ledd bokstav b. Institusjon eller organisasjon som nevnt i skatteloven § 2-32, og som driver økonomisk virksomhet jf. skatteloven § 2-32 annet ledd, omfattes av ordningen for den del av virksomheten som er skattepliktig.

 • foretak med registreringsplikt etter Foretaksregisterloven § 2-1 må være registrert i Foretaksregisteret for å kunne søke om tilskudd
 • enkeltpersonforetak som ikke er registrert i Foretaksregisteret må være registrert i Enhetsregisteret for å kunne søke om tilskudd.

Med merkostnader menes kostnader i tilskuddsperioden, som

 1. er knyttet til gjennomføringen av innreisekarantene (kostnader til innreisekarantene gjennomført på karantenehotell under statens karantenehotellordning dekkes ikke),
 2. går ut over kostnader foretaket normalt ville hatt som følge av bruk av utenlandsk eller annen tilreisende arbeidskraft og,
 3. følger direkte av tilpasninger foretaket har gjort for å overholde innreisekarantenebestemmelsene etter smittevernloven eller forskrift med hjemmel i smittevernloven

Lønnskostnader til arbeids- eller oppdragstakere i innreisekarantene dekkes ikke av tilskuddsordningen.

Det er bare foretak som har ansatte som kan få tilskudd. Det betyr at foretaket må

 • være registrert i Aa-registeret på tildelingstidspunktet og
 • ha minst én ansatt som har fått utbetalt lønn i minst én kalendermåned i tilskuddsperioden det søkes for

I følgende tilfeller er det ikke krav om å ha ansatte:

 • enkeltpersonforetak hvor inntekt fra foretaket er innehaverens hovedinntektskilde (inntekt fra foretaket anses som hovedinntektskilde når denne inntekten utgjorde minst 50 prosent av innehavers personinntekt enten i 2019, 2020 eller i tilskuddsperioden det søkes for).
 • ansvarlige selskap (ANS/DA) hvor inntekt fra foretaket er hovedinntektskilden til minst én av de personlige deltagerne (inntekt fra foretaket anses som hovedinntektskilde når denne inntekten utgjorde minst 50 prosent av en av deltakernes personinntekt enten i 2019, 2020 eller i tilskuddsperioden det søkes for).
 • foretaket er et fiskerederi eller fangstrederi
 • for tilskuddsperioden ha overholdt gjeldende registrerings- og rapporteringsplikter etter a-opplysningsloven som knytter seg til arbeids- og oppdragstakerne det søkes om tilskudd for (dette kravet gjelder ikke arbeidstakere og oppdragstakere på skip)
 • for oppdragstakere som er å anse som arbeidstaker for et utenlandsk foretak som ikke er registrert i Enhetsregisteret, kreves det at oppdraget og oppdragstakeren skal være meldt inn til Oppdrags- og arbeidsforholdsregisteret
 • oppdragstakere som er selvstendig næringsdrivende, må være registrert i Enhetsregisteret
 • arbeid utført av arbeids- eller oppdragstakerne som det søkes tilskudd for, må ha blitt gjennomført på norsk territorium, i norsk økonomisk sone eller på norsk sokkel
 • vært pålagt innreisekarantene av staten i tilskuddsperioden
 • ha gjennomført innreisekarantenen i fastlands-Norge

 

Foretaket skal ha de tillatelser, godkjenninger eller bevillinger som kreves for driften.

Foretaket må ikke:

 • være under konkursbehandling eller under frivillig eller tvungen avvikling
 • tilsvarende gjelder for innehaver av enkeltpersonforetak og deltaker i ansvarlig selskap

Skatter, avgifter og forskuddstrekk forfalt før 29. februar 2020 må være betalt.

 • skattemelding for formues- og inntektsskatt (gjelder foretak etablert i 2019 eller tidligere)
 • årsregnskap for 2019 (dersom foretaket har plikt til å utarbeide årsregnskap for 2019)
 • skattemelding for merverdiavgift med leveringsfrist innen utløpet av tilskuddsperioden
 • etterspurt dokumentasjon i tilknytning til tidligere søknader om kompensasjon
 • ha bankkonto som fremgår av bankenes felles konto- og adresseregister
 • kan dokumentere sin fullstendige eierstruktur
 • person med ledende roller knyttet til foretaket kan ikke være ilagt konkurskarantene

For konsern gjelder egne regler.

Har du spørsmål?

Kontakt oss